Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Psychotherapy & Movement heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op ten minste: de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van P&M;

  • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van P&M
  • de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  • de financiële verslaglegging;
  • de kwaliteit en veiligheid van zorg;
  • de naleving van wet- en regelgeving;
  • de verhouding met belanghebbenden;
  • het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van P&M

Voorzitter Raad van Toezicht

Mr. Chrisje Bosman is de voorzitter van de Raad van Toezicht. Zij ziet toe op de uitvoering en toezicht van genoemde taken. Mr. Chrisje Bosman heeft in Amsterdam en Berlijn rechten gestudeerd. Ze heeft vijf jaar als advocaat in Nederland gewerkt. In die hoedanigheid heeft ze vaak in de rechtszaal gestaan. Ze is landelijk actief geweest als voorzitter van Stichting Jonge Balie Nederland, een stichting die de belangen behartigd van alle jonge advocaten in Nederland. Ze heeft als voorzitter van deze stichting samen met haar andere bestuursleden een jaarlijkse enquête geïntroduceerd die het welzijn van de jonge beroepsgroep monitort. Op dit moment woont en werkt ze in New York. Ze werkt bij Sanctuary for Families als paralegal. Ze behandelt er zaken van slachtoffers van huiselijk geweld en mensenhandel en doet onderzoek naar de verschillen tussen het Nederlandse en Amerikaanse rechtssysteem op dit gebied.